ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1.Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

  1. PLECK: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: PLECK gevestigd aan de Stompwijkseweg 27 te Leidschendam-Voorburg. PLECK is een samenwerking tussen de ondernemingen Buitenplaats Molenwei, Losjes Events, Het Coachpunt en Flow Events.

  2. klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met PLECK een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan;

  3. overeenkomst: iedere overeenkomst tussen de klant en PLECK;

  4. deelnemer:

   • Het kind, van wie de klant de ouder of wettelijke vertegenwoordiger is, dat de klant heeft aangemeld voor een dagprogramma;

   • De natuurlijke persoon zijnde 18 jaar of ouder die de klant heeft aangemeld voor deelname aan een dagprogramma. Indien de klant ten behoeve van zichzelf een overeenkomst is aangegaan met PLECK, dan is de klant tevens de deelnemer;

  5. dagprogramma: het actieve dagprogramma voor een groep dat PLECK organiseert;

  6. locatie: de locatie waar het dagprogramma plaatsvindt;

  7. website: de website www.depleck.nl en de website www.buitenplaatsmolenwei.nl waar een overeenkomst kan worden aangegaan met PLECK;

  8. account: het account van de klant op de website.

Artikel 2.Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van PLECK, alle overeenkomsten met PLECK en op de deelname aan het dagprogramma.

 2. De toepasselijkheid van de algemene (inkoop)voorwaarden van de klant, hoe dan ook genaamd, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij tussen partijen schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

 4. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door PLECK vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

 5. Indien PLECK niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat PLECK in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

 6. PLECK heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 3.Aanbod

 1. Ieder aanbod van PLECK is vrijblijvend.

 2. PLECK kan niet gebonden worden aan kennelijke fouten of verschrijvingen in zijn e-mailberichten, offertes of op de website.

 3. Vermelde prijzen zijn inclusief btw.

 4. Voor de klant niet zijnde een particulier zijn vermelde prijzen excl. btw.

 5. Vermelde prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten. PLECK heeft het recht van tijd tot tijd zijn prijzen aan te passen.

Artikel 4.Aanmelding, pakketten en betaling

 1. Om een deelnemer aan te kunnen melden voor een dagprogramma, dient de klant een account aan te maken op de website.

 2. De klant kan een deelnemer eenmalig aanmelden voor een dagprogramma op een bepaalde datum of de klant kan een pakket afnemen.

 3. Door een pakket af te nemen kan de klant middels het account op een later moment een deelnemer aanmelden voor meerdere dagprogramma’s. Het aantal dagprogramma’s waarvoor de klant een deelnemer kan aanmelden is afhankelijk van het soort pakket dat de klant heeft afgenomen. Het is de klant enkel toegestaan binnen zijn pakket kinderen aan te melden voor een dagprogramma van wie de klant de ouder of wettelijke vertegenwoordiger is.

 4. Betaling voor een eenmalige deelname aan een dagprogramma of voor een pakket geschiedt middels iDEAL.

 5. Nadat de klant een deelnemer heeft aangemeld voor een dagprogramma, stuurt PLECK de klant onverwijld een bevestiging via de e-mail. Indien de klant geen bevestigingse-mail heeft ontvangen, dan dient de klant contact op te nemen met PLECK, zie artikel 12 voor de contactgegevens.

 6. Het pakket is geldig tot aan het einde van het seizoen (31 oktober). Daarna kan de klant geen deelnemers meer aanmelden. Indien na het einde van het seizoen niet alle dagprogramma’s die onderdeel zijn van het pakket zijn afgenomen, dan heeft de klant geen recht op terugbetaling van (een deel van) de prijs voor het pakket of op enige andere vorm van compensatie.

Artikel 5.Herroepingsrecht en annulering

 1. De klant meldt een deelnemer aan voor een dagprogramma dat plaatsvindt op een bepaald tijdstip. Derhalve is op basis van de wettelijke uitzondering op deze aanmelding het herroepingsrecht niet van toepassing.

 2. De klant kan de aanmelding van een deelnemer aan een dagprogramma via het account annuleren.

 3. Annulering van de deelname aan een dagprogramma 24 uur of langer voor het aanvangstijdstip van het dagprogramma is kosteloos. Bij een dergelijke annulering wordt het betaalde bedrag voor het dagprogramma aan de klant terugbetaald binnen [aantal] dagen na de annulering, of, indien de klant een pakket heeft afgenomen, wordt het dagprogramma niet afgeschreven van het pakket.

 4. Indien de klant de deelname aan een dagprogramma korter dan 24 uur voor het aanvangstijdstip van het dagprogramma annuleert, dan blijft het volledige bedrag voor het dagprogramma verschuldigd en vindt geen restitutie van de betaalde prijs plaats of, indien de klant een pakket heeft afgenomen, dan blijft het dagprogramma afgeschreven.

Artikel 6.Minimaal aantal aanmeldingen

 1. Een dagprogramma vindt enkel doorgang indien minimaal 10 deelnemers zijn aangemeld. De klant wordt bij het aanmelden van een deelnemer aan een dagprogramma via de website duidelijk gewezen op dit minimaal aantal aanmeldingen.

 2. Indien minder dan 10 deelnemers zijn aangemeld voor een dagprogramma, dan annuleert PLECK het dagprogramma, zonder dat de klant recht heeft op een schadevergoeding of onkosten vergoeding (zoals kosten voor vervangende opvang). De klant wordt zo spoedig mogelijk van een dergelijke annulering telefonisch in kennis gesteld. Bij deze kennisgeving wordt, indien beschikbaar, een andere datum voor deelname aan het dagprogramma aan de klant aangeboden. Gaat de klant niet op dit aanbod in, dan wordt het betaalde bedrag voor het dagprogramma aan de klant terugbetaald binnen [aantal] dagen na de annulering, of, indien de klant een pakket heeft afgenomen, wordt het dagprogramma niet afgeschreven van het pakket.

Artikel 7.Overeenkomst met de klant niet zijnde een particulier

 1. De overeenkomst met de klant niet zijnde een particulier komt tot stand op het moment dat de klant uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail akkoord is gegaan met de prijsopgave van PLECK.

 2. De facturatie- en betalingsafspraken komen partijen bij het tot stand komen van de overeenkomst overeen.

 3. De klant dient de factuur te voldoen binnen de betalingstermijn die op de factuur staat.

 4. Bij niet of niet-tijdige betaling is de klant vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijke handelsrente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de klant.

 5. Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van, in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de klant, zullen de vorderingen van PLECK onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 8.Uitvoering van de overeenkomst

 1. PLECK zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 2. PLECK heeft het recht zonder de klant daarvan in kennis te stellen bij de uitvoering van de overeenkomst een of meerdere derden in te schakelen.

 3. Een dagprogramma is van 09:00 t/m 17:00 uur. Het dagprogramma bestaat uit verschillende onderdelen. De onderdelen staan duidelijk op de website vermeld.

Artikel 9.Verplichtingen van de klant

 1. De klant dient ervoor zorg te dragen dat de deelnemers die hij heeft aangemeld voor het dagprogramma de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, die op de deelnemers betrekking hebben, in acht nemen.

 2. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan PLECK aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan PLECK worden verstrekt, zoals, maar zeker niet beperkt tot, geestelijke en/of lichamelijke beperkingen en/of allergieën van de deelnemer die voor PLECK relevant kunnen zijn i.v.m. het verzorgen van het dagprogramma.

 3. De klant staat ervoor dat alle informatie die hij verstrekt heeft aan PLECK over de deelnemers correct en volledig is.

 4. De klant is zich ervan bewust dat door het deelnemen aan een dagprogramma door een deelnemer blessures en/of andere complicaties kunnen optreden zonder dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van PLECK.

 5. De door de klant aangemelde deelnemers dienen te vallen onder de aansprakelijkheidsverzekering van de klant zodat te allen tijde schade aan de locatie, eigendommen van PLECK en de door PLECK ingeschakelde derden of aan een andere deelnemer welke door de deelnemer is toegebracht, wordt vergoed. De klant is aansprakelijk voor de schade die door de deelnemer tijdens het dagprogramma is aangericht. Valt de deelnemer niet onder de aansprakelijkheidsverzekering van de klant, dan dient de deelnemer zelf ervoor zorg te dragen dat hij een aansprakelijkheidsverzekering heeft.

 6. Indien de klant niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn verplichtingen jegens PLECK heeft voldaan of onrechtmatig jegens PLECK handelt, dan heeft PLECK het recht de kosten en/of schades die daaruit voortvloeien aan de klant in rekening te brengen.

Artikel 10.Deelnemen aan het dagprogramma

 1. De deelnemer dient voor de aanvang van het dagprogramma op de locatie aanwezig te zijn.

 2. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij actief deelneemt aan het dagprogramma.

 3. De deelnemer dient geschikte kleding te dragen. Het dragen van schoenen op de locatie is verplicht.

 4. De deelnemer dient te beschikken over een zwemdiploma A. Het zwemdiploma A dient de deelnemer mee te nemen naar het dagprogramma.

 5. Tijdens het dagprogramma dient de deelnemer de instructies van PLECK op te volgen.

 6. Indien de deelnemer zich tijdens het dagprogramma niet goed voelt, dan dient de deelnemer PLECK daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

 7. Indien een deelnemer ziek is geworden of zorgwekkend gewond is geraakt tijdens het dagprogramma, dan wordt de klant direct gebeld.

 8. Het gebruik van alcoholische drank of drugs of het onder invloed zijn van alcoholische drank of drugs gedurende het dagprogramma is niet toegestaan.

 9. Roken op de locatie is niet toegestaan.

 10. Tijdens het dagprogramma dient de deelnemer geen gebruik te maken van zijn mobiele telefoon, tenzij er sprake is van een noodsituatie. Tijdens het dagprogramma dient de telefoon van de deelnemer op stil te staan.

 11. Indien de deelnemer om welke reden dan ook niet op het aanvangstijdstip van het dagprogramma op de locatie aanwezig is dan wel indien de deelnemer een onderdeel van het dagprogramma mist, dan blijft de overeengekomen vergoeding verschuldigd / blijft het dagprogramma afgeschreven (bij afname van een pakket), tenzij de klant de aanmelding tijdig heeft geannuleerd, zie artikel 5.3.

 12. Indien de deelnemer zich niet behoorlijk gedraagt, gedragsproblemen vertoont, de instructies van PLECK niet opvolgt, niet voldoet aan het gestelde in dit artikel en/of de veiligheid of gezondheid van andere deelnemers in gevaar brengt of in gevaar kan brengen, dan heeft PLECK het recht de deelnemer uit te sluiten van deelname aan het dagprogramma. De klant wordt zo spoedig mogelijk telefonisch van een dergelijke uitsluiting in kennis gesteld. Een dergelijke uitsluiting geeft de klant niet het recht op restitutie van (een deel van) de prijs voor de deelname of het pakket of op enige andere vorm van compensatie.

Artikel 11.Inloggen op de website

 1. De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor het account en voor zijn inloggegevens. De klant dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze inloggegevens in geen enkel geval door te geven aan derden.

 2. PLECK kan er niet verantwoordelijk voor worden gesteld indien een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van de inlogcodes van de klant. Constateert de klant dat een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van zijn inlogcodes, dan dient hij onverwijld zijn wachtwoord te wijzigen.

Artikel 12.Contact en klachten

 1. Vragen over een aanmelding, het dagprogramma of klachten kunnen op de volgende wijzen bij PLECK gemeld/ingediend worden:

  1. Telefonisch: 06-17476999

  2. Via de e-mail: [email protected]

 2. De klant dient PLECK de mogelijkheid te geven de klacht te onderzoeken. Het feit dat PLECK overgaat tot het onderzoeken van een klacht impliceert niet dat PLECK erkent dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn.

 3. Klachten worden door PLECK binnen 7 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 7 dagen onverhoopt niet mogelijk is, dan zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

Artikel 13.Aansprakelijkheid en verjaring

 1. PLECK kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:

  1. Een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 14;

  2. Enige daad of nalatigheid van de klant of van de deelnemer, zoals het niet (tijdig) verstrekken van volledige en/of correcte gegevens.

 2. PLECK is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door tijdelijke onbeschikbaarheid van de website en/of doordat de klant tijdelijk geen toegang heeft tot het account.

 3. PLECK kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele blessures, verwondingen, botbreuken of ander lichamelijk letsel of geestelijk letsel, die ontstaan is tijdens de deelname aan een dagprogramma of tijdens het verblijf op de locatie, tenzij er sprake is van een wettelijke aansprakelijkheid aan de zijde van PLECK die niet kan worden uitgesloten.

 4. Indien op de locatie zaken van de klant of van de deelnemer verloren gaan, vermist raken of gestolen worden, dan kan PLECK daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

 5. Handelt de deelnemer in strijd met de instructies, veiligheidsvoorschriften en/of aanwijzingen van PLECK, dan kan PLECK niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die daaruit voortvloeit.

 6. PLECK is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

 7. PLECK is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, vertragingsschade, gemiste besparingen, reputatieschade, arbeidskosten, boetes en/of overige overheidsmaatregelen en schade door bedrijfsstagnatie.

 8. Indien PLECK aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van PLECK beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van PLECK gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van PLECK beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot het bedrag dat de klant betaald heeft voor de deelname aan het dagprogramma waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 9. Alle aanspraken jegens PLECK die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij PLECK zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 14.Overmacht

 1. PLECK is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt onder andere, maar niet uitsluitend, verstaan: weersinvloeden; natuurrampen; oorlog; terrorisme; brand; diefstal; internet- en stroomstoring; storing in het e-mailverkeer; computervredebreuk of hacker attack; overheidsmaatregelen; epidemieën; belemmeringen in het verkeer en een niet toerekenbare tekortkoming van een door PLECK inschakelde derde partij.

 2. Indien er sprake is van een overmachtssituatie, dan stelt PLECK de klant daarvan op de hoogte.

Artikel 15.Ontbinding

 1. PLECK kan de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst middels een schriftelijke of elektronische verklaring ontbinden indien de klant zijn verplichtingen jegens PLECK niet nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling waarin de klant een redelijke termijn wordt geboden om alsnog na te komen. Een ingebrekestelling kan achterwege blijven indien nakoming blijvend onmogelijk is.

 2. PLECK is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 16.Intellectuele eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de website van PLECK berusten bij PLECK of bij zijn licentiegever.

 2. De klant dient de intellectuele eigendomsrechten van PLECK te allen tijde te respecteren.

Artikel 17.Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

 2. Indien PLECK – op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak – gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en PLECK zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkent of toegestaan recht van verschoning, dan is PLECK niet gehouden tot schadevergoeding.

Artikel 18.Persoonsgegevens

 1. PLECK verwerkt persoonsgegevens van de klant en van de deelnemer overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door PLECK kan de klant het privacy beleid van PLECK raadplegen, zie [link naar privacy beleid].

 2. Bij het aanmelden van een deelnemer voor een dagprogramma wordt aan de klant toestemming gevraagd voor het maken van foto’s van de deelnemer tijdens het dagprogramma. PLECK gebruikt deze foto’s voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld door het plaatsen van de foto’s op de website of op zijn social media kanalen. Voor meer informatie hieromtrent, zie het bovengenoemde privacy beleid.

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen PLECK en de klant is Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en PLECK zullen berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van PLECK is gelegen. De klant zijnde een particulier heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat PLECK schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.